Turnpike 80 and Highway 75

Turnpike 80 and Highway 75 meet in BG